Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на дирекция КСВ

11.05.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-06-233/ 11.05.2018 г., председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

ДИРЕКТОР   НА   ДИРЕКЦИЯ

 

 „Координация, съгласуване и взаимодействие“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
  2. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
  3. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
  4. Професионална област – право;
  5. Придобита юридическа правоспособност;

                   5. Минимален професионален опит – 7 години или V-ти старши ранг;

                   6. Да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Защита на концепция за стратегическо управление;

            - Интервю.

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1.  Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

5. Концепция за стратегическо управление, включваща:

-          Лична мотивация за заемане на длъжността;

-          Виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

                  6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

                  7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

               

             Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

 

 

Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на  незаконно придобитото имущество с адрес: ул. “Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

 

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 

  • Ръководство, планиране, организиране, контрол и координация на дейността на

дирекция „КСВ“ и поемане на отговорност за изпълнението на задачите на дирекцията, включително отчет на постигнатите цели;

  • Организиране на координацията и взаимодействието по проблемите на

антикорупционната политика;

  • Съгласуване на всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт,

 съобразно функционалната компетентност на Комисията.

  • Изготвяне на становища и анализи по проблеми на антикорупционната политика.

            

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 670 лв. до 2200 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация(НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в Комисията.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Пламен Георгиев /П/

Председател на КПКОНПИ