Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на дирекция „Публичен регистър“

Срок за подаване на документи: от 23.10.2020 г. до 02.11.2020 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 и чл. 15 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с §7 от ЗПР на ЗДСл, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-562/23.10.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

 

„ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ“

 

на дирекция „Публичен регистър“при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 3Б.

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Минимален професионален опит – 7 години и/или V старши ранг;

3. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

3. Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

  • Защита на концепция на тема „Стратегическо управление на дирекция „Публичен регистър“;
  • · Интервю.

 

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

6. Концепция за стратегическо управление до 10 страници и 1800 символа на страница, включваща:

-       лична мотивация за заемане на длъжността;

-      виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

7. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

       Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Ръководи, включително планира, организира, координира и контролира дейността на дирекцията;
  • Ръководи и контролира приемането и обработването на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4, подадени пред комисията от лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  • Отговаря за воденото и поддържането електронния публичен регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  • Организира осигуряването на достъпа до данните от електронния публичен регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  • Контролира срочното и качествено изпълнение на задълженията на служителите в дирекцията;
  • Представлява Публичния регистър в анти-корупционните мрежи - Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) - OECD, Париж и RAI - Regional Anticorraption Initiative, Sarajevo;
  • Подготвя информацията, свързана със системата на деклариране, и участва в работните срещи на GRECO - „Група държави срещу корупцията” към Съвета на Европа при извършваните от тях мониторинги за страната.

 

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 1000 лева до 3100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ:   /П/