Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на дирекция ФСДУС

Срок за подаване на документи: 25.09.2020 г. до 05.10.2020 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-501/24.09.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

 

 • на дирекция„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 3Б.

 

 1. I.     Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

3. Минимален професионален опит – 7 години и/или V старши ранг;

4. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

2. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

3. Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

 •  Защита на концепция на тема „Стратегическо управление на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;
 •  Интервю.

 

IV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

6. Концепция за стратегическо управление до 10 страници и 1800 символа на страница, включваща:

-          лична мотивация за заемане на длъжността;

-          виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

7. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Ръководи и отговаря за дейността на дирекцията;
 • Организира и обосновава политиката на КПКОНПИ в осъществяването на финансовата дейност, счетоводното отчитане и управлението на собствеността;
 • Ръководи и координира дейността на дирекцията чрез проучвания, анализи и оценки;
 • Организира разработването, съгласуването и актуализирането на дейността, свързана с методическата и вътрешно-нормативна база по отношение на финансите и управлението на собствеността;
 • Контролира работата по изготвянето на проекто-бюджета на комисията.
 • Организира и контролира цялостния процес по управление на цикъла на обществените поръчки в КПКОНПИ, като организира подготовката и провеждането на възлагането и сключването на договорите за обществени поръчки;
 • Участва в разработването на програми  и проекти и дава становища, предложения и информационни материали на КПКОНПИ, други ведомства, министерства и институции;
 • Отговаря на запитвания на министерства, ведомства в рамките на дадените му правомощия;
 • Организира набирането на информация по проблемите на финансите, управлението на собствеността, като запознава служителите от дирекцията с нея в рамките на правомощията на администрацията;
 • Проучва, анализира и периодически информира КПКОНПИ за реализирането на приетата политика по отношение на дейностите от ръководената дирекция;        
 • Ръководи и контролира транспортното обслужване в комисията;
 • Ръководи административно персонала на дирекцията;
 • Организира и контролира охраната и пропускателния режим в сградата на комисията;
 • Осигурява отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
 • Организира, контролира и осигурява прозрачност при изпълнението всички административни процедури свързани с дейността на дирекцията;
 • Осигурява подготовката и действията на комисията при извънредни ситуации, бедствия, аварии и кризи;

 

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 1000 лева до 3100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

            При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ. Обявлението за провеждане на конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, както и на електронната страница на Комисията.

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

 

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

                  

                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ

 

                      (           П       )