Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Често задавани въпроси

относно декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

 

Въпрос: Декларира ли се кредитна карта с лимит от 2 000 лева?

 

Отговор:  Съгласно разпоредбата на чл.37, ал. 1, т. 6 от ЗПКОНПИ се декларират задължения и кредити, в т.ч. и кредитни карти, когато задълженията сумарно надвишават определения праг от общо 10 000 лв.

 

Въпрос: Какво се декларира при подаване на ежегодна декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – само промяната в банковия влог през предходната година или наличностите в банковия влог към 31-ви декември на предходната година?

 

Отговор: Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПКОНПИ при подаване на ежегодна декларация се декларират наличностите по банковите сметки към 31-ви декември на предходната календарна година, ако сумарно надвишават определения праг от общо 10 000 лв.

 

Въпрос: Трябва ли да се декларират вложения в пенсионни фондове? И ако да - само доброволните, само задължителните, или всички?

 

Отговор: Декларират се вложенията в доброволните пенсионни фондове, ако общата им стойност надвишава 10 000 лева.

 

Въпрос: Къде в декларацията за имущество и интереси се декларират акциите?

 

Отговор:  Налични ценни книги и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструментиследва да бъдат декларирани в таблица № 9 на стр. 6 от декларацията.

 

Въпрос: При подаване на ежегодна декларация за имущество и интереси попълва ли се част ІІ-ра - „Интереси”.

 

Отговор: При подаване на ежегодна декларация, деклараторът попълва само Част I: Имущество, от декларацията.

 

Въпрос: При деклариране на чуждо имущество по т. 9 от чл. 37, ал. 1 от закона какво се има предвид под „чуждо имущество”? Имуществото на неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала или се има предвид имуществото, което се ползва от неговия съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала повече от три месеца в рамките на една календарна година?

 

Отговор:  Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 4, задължените лица декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.  Декларират се чуждо недвижимо имущество и чужди моторни, сухопътни, водни и въдухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., ако са ползвани от декларатора, неговият съпруг/а или лицето, с което са намира във фактическо съжителство на съпружески начала повече от три месеца в рамките на една календарна година.

 

Въпрос: Ползването на служебни автомобили декларира ли се като ползване на чуждо имущество?

 

Отговор: Имущество, предоставено за служебно ползване, не подлежи на деклариране.

 

Въпрос: Ползването на чуждо недвижимо или движимо имущество декларира ли се, когато се ползва без сключен договор?

 

Отговор: Да.

 

Въпрос: Декларира ли се разплащателна сметка и ако да - в коя графа на декларацията за имущество и интереси?

 

Отговор: Да, декларира сев таблица  № 5 - банкови влогове/депозити на стр. 5 от декларацията.

 

Въпрос: Подават ли магистратите декларации за имущество и интереси пред КПКОНПИ?

 

Отговор: Считано от 01.01.2017 г. магистратите подават декларациите си за имущество и интереси пред инспектората на ВСС.

 

Въпрос: Магистратите, които са задължени да подават декларацията си за имущество и интереси по ЗСВ, а в същото време са упълномощени лица по Закона за обществените поръчки (ЗОП), да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите, пред кой орган подават декларациите си за имущество и интереси в качеството на упълномощени по ЗОП лица?

 

Отговор: Магистратите, които са упълномощени лица по реда на ЗОП да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите, следва да подават декларация за имущество и интереси и пред КПКОНПИ, в това си качество, на основание чл. 6, ал. 1, т.44 от закона.

 

Въпрос: Пред кой орган подават декларациите си по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ магистратите, които са задължени да подават декларациите си по Закона за съдебната власт, а в същото време са упълномощени лица по Закона за обществените поръчки да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите?

 

Отговор: Магистратите подават декларации за несъвместимост по реда на Закона за съдебната власт.

 

Въпрос: В какви срокове подават декларациите за имущество и интереси лицата, които са упълномощени по реда на ЗОП да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите?

 

Отговор: За лицата, които към 08.05.2018 г. са упълномощени по реда на ЗОП да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите, предвид обстоятелството, че за тези лица за пръв път със ЗПКОНПИ възниква задължение за деклариране, следва да бъде спазен предвиденият- в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ едномесечен срок от утвърждаването на образците на декларациите от Комисията, а именно до 08.06.2018 г. За лицата, които ще бъдат упълномощени след тази дата, встъпителна декларация за имущество и интереси се подава в едномесечен срок, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ.

 

Въпрос: Необходимо ли е да се подават декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 /несъвместимост/ от служители, които са назначени преди влизане в сила на ЗПКОНПИ?

 

Отговор: Не, ЗПКОНПИ предвижда подаването на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 да се извършва в едномесечен срок от встъпването в длъжност (чл. 36, ал. 1 от ЗПКОНПИ). Не са предвидени изключения от това правило в допълнителните разпоредби на закона. Декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 3 се подава в едномесечен срок от настъпване на промяната /съгласно чл. 39 от закона/.

 

Въпрос: Лицата, заемащи висши публични длъжности, пред кого подават декларациите за несъвместимост и за имущество и интереси - пред органа по избора/назначаването или пред Комисията?

 

Отговор: Всички лица, заемащи висши публични длъжности, подават декларации за несъвместимост пред органа по избора или назначаването или пред съответната комисия на общинския съвет или на Народното събрание - чл. 36, ал. 1 ЗПКОНПИ. Декларацията за имущество и интереси от лицата по чл. 6, ал. 1, с изключение на задължените по Закона за съдебната власт, се подава пред КПКОНПИ.

 

Въпрос: Какъв е срокът за подаване на ежегодна декларация за имущество и интереси за 2017 г. по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ?

 

Отговор: Съгласно § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗПКОНПИ задължените лица по чл. 6, ал. 1 и по § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби, извън тези по ал. 1 на § 4, подават декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 за предходната година, в срок до 8 юни 2018 г.

 

Въпрос: Трябва ли да се декларират инвестиционните бонове, както и боновете, придобити по реда на масовата приватизация?

 

Отговор: В разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ изрично  се посочва, че следва да се декларират и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

 

Въпрос: Публикува ли се на интернет-страницата на органа по назначаването подадената декларация за имущество и интереси от лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ?

 

Отговор: Публична e само частта за интересите, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от закона.