Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Началник на отдел „Правен“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

 

Срок за подаване на документи: от 05.04.2021 г. до 15.04.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-259/02.04.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”

на отдел „Правен“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 5Б.

I.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Образователно квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление: „Право“ с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит /продължителност и вид/ – 5 години професионален опит и/или II младши ранг.
 • Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

V. Място и срок за подаване на документите:

 Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/490.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Организира, координира и контролира работата в отдела;
 • Участва в работни групи, касаещи разработването на проекти на нормативни и вътрешни актове на комисията и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване;
 • Изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на договори и споразумения, по които комисията е страна;
 • Съгласува за законосъобразност проектите на актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
 • Дава становища относно правните основания за налагане на дисциплинарни наказания на служителите и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица;
 • Съгласува отговори по постъпили сигнали от физически и юридически лица;
 • Съгласува и одобрява, изготвени от служителите в отдела становища, заповеди и други документи;
 • Съгласува изготвени от служителите в отдела документи във връзка с възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;
 • Съгласува проекти на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация;
 • Съгласува и одобрява, изготвени от служителите в отдела информации (справки) по запитвания, отправени от други администрации, когато изготвянето на отговорите му е възложено;
 • Оказва методическо съдействие на комисията и дирекциите от общата и специализираната администрация по осъществяването на дейността;
 • Осъществява и ръководи процесуалното представителство на КПКОНПИ пред правораздавателните органи с изключение на делата по ЗОПДИППД /отм./ и ЗОПДНПИ.

Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 740 лева до 2600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.