Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши инспектор в отдел "Декларации", дирекция "Публичен регистър"

 Срок за подаване на документи от 04.03.2021 г. до 15.03.2021 г. вкл


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и във връзка със Заповед № РД-06-167/02.03.2021 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

„СТАРШИ ИНСПЕКТОР“

в отдел „Декларации“, дирекция „Публичен регистър“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 4.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1 Образование – висше;

2. Образователна степен  – бакалавър;

3. Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки; сигурност и отбрана;

4. Професионален опит – минимум 2 години стаж в областта на висшето образование и/или ранг IV-ти младши;

5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест;
  • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/490.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Участва в работата на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗКПКОНПИ;
  • Изпълнява законовите разпореждания и заповеди на началника на отдел „Декларации“, свързани с дейността по приемането, обработването и съхранението на декларациите за имущество и интереси;
  • Организира приемането, обработването и съхранението на декларации за имущество и интереси, подавани в Публичния регистър;
  • Осъществява връзките и взаимодействието с ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават лицата по чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ;
  • Проучва направените промени на задължените лица и структурите, попадащи в обхвата на закона и поддържа актуализиран списък;
  • Контролира спазването на сроковете за подаване на декларациите за имущество и интереси от лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;
  • Участва при публикуването на интернет портала на КПКОНПИ на декларациите за имущество, както и на списъка с имената на лицата, които не са подали или са подали в извън законоустановения срок съответната декларация;

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 1850 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА). 

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.