Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Държавен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията при КПКОНПИ

Срок за подаване на документи от 02.03.2021 г. до 12.03.2021 г. вкл.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-162/02.03.2021 г. на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР

в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 1Б.

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше;
 2. Образователна степен  – магистър;
 3. Професионално направление – право с придобита юридическа правоспособност;
 4. Професионален опит – 5 години професионален опит, от които не по-малко от 3 години професионален опит в областта на контрола в държавната администрация или II младши ранг;
 5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

IV. Необходимите документи:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и областта на професионалния опит и/или ранг;
 5. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност.
 6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424/405.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението по т. IV.1 и декларацията по т. IV. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Участва в подготовката, организацията и извършването на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на дейността на КПКОНПИ, свързани с цялостния административен контрол на структурните звена и служителите в администрацията на Комисията.
 • Изготвя анализи и предложения, във връзка с осъществяваната от инспектората на КПКОНПИ контролна дейност.
 • Изготвя анализи и предложения за усъвършенстване на контрола.
 • Участва в проверки и анализира информацията за наличие на корупционни явления в Комисията, установява случаи на корупционни действия и прояви на служители от администрацията на КПКОНПИ и предлага мерки за отстраняване на предпоставки за корупционни явления.
 • Разглежда постъпилите в Комисията сигнали от физически и юридически лица с данни за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси на служители в администрацията на КПКОНПИ, както и срещу техни незаконни или неправилни действия или бездействия, в т.ч. и постъпилите сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Изготвя мотивирани писмени становища по постъпилите в Комисията сигнали от физически и юридически лица с данни за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси на служители в администрацията на КПКОНПИ, както и срещу техни незаконни или неправилни действия или бездействия, в т.ч. и по постъпилите сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция.
 • Осъществява контрол по прилагане на действащото законодателство от страна на структурните звена и служителите в администрацията на Комисията, както и по спазването на актовете, регламентиращи дейността на КПКОНПИ.
 • Установява и анализира причините за констатирани слабости, недостатъци и нарушения по спазване на действащото законодателство, свързано с извършваната дейност и предлага мерки за отстраняване и предотвратяването им.
 • Изготвя предложения за отстраняване на констатирани пропуски и нарушения.

Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 720 лева до 2400 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.