Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Директор на дирекция "Публичен регистър"

Срок за подаване на документи: от 11.02.2021 г. до 22.02.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 и чл. 15 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с §7 от ЗПР на ЗДСл, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РД-06-80/03.02.2021 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

на дирекция „Публичен регистър“ при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Ръководно ниво 3Б.

 I.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. . Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Минимален професионален опит –7 години или ранг V-ти старши;

3. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Защита на концепция на тема „Стратегическо управление на дирекция „Публичен регистър“;
 • Интервю.

IV. Необходимите документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  – по образец;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг;

5. Концепция за стратегическо управление до 10 страници и 1800 символа на страница, включваща:

-          лична мотивация за заемане на длъжността;

-          виждания, относно действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дирекцията.

6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

V.Място и срок за подаване на документите:

            Документите се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 424.

            На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път на e-mail: caciaf@caciaf.bg, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1 и 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

VI. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Ръководи, включително планира, организира, координира и контролира дейността на дирекцията;
 • Ръководи и контролира приемането и обработването на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4, подадени пред комисията от лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Отговаря за воденото и поддържането електронния публичен регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Организира осигуряването на достъпа до данните от електронния публичен регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • Организира и контролира съхраняването на подадените пред комисията декларации за имущество и интереси в срок десет години съгласно номенклатурата на делата със сроковете за съхраняването им;
 • Организира, контролира и ръководи предприемането на действия за унищожаването на архивираните декларации за имущество и интереси след изтичане на срока им за съхранение, утвърден в номенклатурата на делата със сроковете за съхраняването им на комисията и по реда на нормативната уредба на Закона за Националния архивен фонд, Закона за защита на личните данни, Наредбата за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
 • Ръководи, организира и контролира извършването на проверки на подадените декларации за имущество и интереси;
 • Контролира и организира изискването на допълнителна информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване;
 • Контролира и организира изискването на информация от информационната система за паричните задължения на клиентите по чл. 56 от Закона за кредитните институции, както и отправя искания за разкриване на банкова и застрахователна тайна, както и на данъчна и осигурителна информация;
 • Контролира и организира извършването на проверки по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

VII. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 1000 лева до 3100 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VIІI. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

IX. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.