Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в отдел „Обезпечено имущество“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“

Срок за подаване на документите от 19.10.2020 г. до 29.10.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители  и във връзка със Заповед № РД-06-538/ 19.10.2020 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

     „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

вотдел „Обезпечено имущество“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки и технически науки;

3. Минимален професионален опит – не се изисква.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 • Преди провеждането на заключителното интервю, допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;

3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗДСл – по образец;

4 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично

признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

          Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

          Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 440.

На основание чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите по т. IV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларациите по т. IV, 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

          Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Събира, систематизира информация и участва в осъществяването на процедурите по опис, първоначален преглед и предаване за пазене на обезпечените вещи и изготвя приемо-предавателни протоколи;
 • Подпомага дейностите за осъществяване на проверки (инцидентни и планови) на състоянието на обезпечените вещи, оставени за съхранение на проверяваните лица или на лицата, които държат имуществото към момента на налагане на обезпечителните мерки;
 • Проучва и обобщава необходимата информация за осигуряване на текуща поддръжка, ремонт и опазване на приетите за съхранение  от КПКОНПИ обезпечени вещи;
 • Участва в процедурите по извършване на огледи на терени, подходящи за съхранение на обезпечени движими вещи;
 • Участва в процедурите и изпълнява дейностите по осигуряване на логистика на обезпечените вещи;
 • Събира, систематизира информация, необходима за изготвянето и комплектуване на документацията, свързана с разходите, съхранението и продажбата на движими вещи;
 • Участва в процедурите по влагане и взимане на обезпечени вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, съхранявани в банкови касети;
 • Подготвя и представя на началника на отдела за съгласуване мотивирани доклади и проекти на решения в рамките на своята компетентност;
 • Своевременно изготвя информация, отчети и доклади до началника на отдела, както и становища по конкретно поставени проблеми;

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 610 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КПКОНПИ                  (П)

 

                                   СОТИР ЦАЦАРОВ