Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Инспектор в отдел Проверки и анализи към дирекция Публичен регистър

Срок за подаване на документите от 26.06.2019г. до 08.07.2019г. включително

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-06-377/25.06.2019 г. на Председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

ИНСПЕКТОР

 

в отдел „Проверки и анализи“, дирекция „Публичен регистър“ при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностно ниво: Експертно ниво 7.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Минимален професионален опит – не се изисква;

3. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
  • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество;
  • Преди провеждането на заключителното интервю допуснатите до заключително интервю кандидати следва да преминат първоначална проверка за почтеност, съгласно Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ (публикувани на електронната страница  на КПКОНПИ).

III. Начин за провеждане на конкурса:

  • · Решаване на тест;
  • Интервю.

ІV. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

             1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

            2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

            3. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -  по образец;

            4. Копие от диплома ведно с приложения за завършено висше образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

            5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

              Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

            Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9401 490.

              Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

  V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

  • Участва в работата на отдела по изпълнение на функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ;
  • Участва в дейности по изпълнението на законовите разпореждания, свързани с дейността по проверката и анализа  по Раздел III от ЗПКОНПИ;
  • Организира приемането, регистрацията, систематизирането и съхранението на използваната документация, съгласно установените правила.

VI. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 590 лева до 1600 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

            VIІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1  бр.

            VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.