Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в дирекция "Координация, съгласуване и взаимодействие"

16.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-06-218/15.05.2018 г., председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в качеството си на орган по назначаване,  обявява конкурс за длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие» при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.Кандидатът  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

3. Професионално направление – хуманитарни науки;

4. Минимален професионален опит – не се изисква;

5. Компютърна грамотност;

 

II. Начин за провеждане на конкурса:

            - Решаване на тест;

            - Интервю.

 

ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

3. Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

 

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

 

 IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

             - Съгласуване на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт, съобразно функционалната си компетентност.

            - Изготвяне на становища, анализи и предложения за мерки.

      

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация(НЗСДА).

При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

 

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

 

Пламен Георгиев (п)

Председател на КПКОНПИ