Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Електронен регистър

Проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”

 

 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост”, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.