Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 25.02.2010 г.


Актуално - Новини

25.02.2010 | 00:00

Съобщение - 25.02.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 36-то  дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу бизнесмена Йордан Тонов от гр. Враца. Врачанският окръжен съд постанови отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност от 1 267 792,80 лв.

КУИППД образува производство срещу Йордан Тонов за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност,   след направена проверка по ЗОПДИППД, на основание получено уведомление от ОД  "Полиция" - гр. Враца през м. октомври 2006 г.

Проверяваното лице е с влязла в законна сила присъда за извършено престъпление по чл.214, ал.1 вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.9 от ЗОПДИППД (Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност).

След установяване на всички данни и събиране на необходимите доказателства, КУИППД внесе в съда иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност през м. септември 2008 г.

В съдебния процес безспорно бе установено, че за проверявания период от 1993 г. до 2007 г. по отношение на Йордан Тонов и неговата съпруга е налице отрицателна разлика между реализирани приходи и направени разходи в размер на 3 204,19 минимални работни заплати (на база цени посочени в нотариалните актове и договори). Съдът прие, че установените законни доходи на ответника са крайно недостатъчни за покриване на разходите за съответния период.

Врачанският окръжен съд проведе 5 заседания по делото, след което се произнесе с решение и  постанови:

1. Да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
- магазин с площ от 54 кв.м в гр. Враца
- двуетажна къща с площ от 148 кв.м. в гр. Мездра
- 15 бр. недвижими имоти, находящи се в стопански двор на ЗК " Старо село" - Старо село, общ. Мездра, а именно:
                      1. едноетажна сграда (портал), със застроена площ от 10 кв.м.
                      2. едноетажна стопанска постройка със застроена площ от 300 кв.м.
                      3. едноетажна сграда - кантар със застроена площ от 18 кв.м.
                      4. краварник със застроена площ от 500 кв.м.
                      5. краварник със застроена площ от 300 кв.м.
                      6. краварник със застроена площ от 200 кв.м.
                      7. два броя свинарници с обща застроена площ от 1 000 кв.м.
                      8. хангар със застроена площ от 600 кв.м.
                      9. дърводелска работилница със застроена площ от 300 кв.м.
                      10. работилница и склад със застроена площ от 200 кв.м.
                      11. два склада за зърно с обща застроена площ от 600 кв.м.
                      12. веранда със застроена площ от 300 кв.м.
                      13. кухня със столова със застроена площ от 60 кв.м.
                      14. сграда за фуражи  със застроена площ от 60 кв.м.       
                      15. бункер със застроена площ от 40 кв.м.
- дворно място с площ от 810 кв.м. в гр. Мездра
- поземлен имот - терен, с площ от 71. 653 дка в землището на с. Старо село
- дворно място с площ от 2 дка в с. Курново, заедно с построения в него преработвателен пункт за гъби и билки
- нива с площ от 14,363 дка в с. Борован, в местността Тихов лъг
- нива с площ от 15,861 дка в с. Борован, в местността Дренето
- нива  с площ от 4,798 дка в с. Нивянин, в местността Брусовица
- нива с площ от 14,990 дка в с. Нивянин, в местността Митов шумак
- нива с площ от 26,007 дка в с. Борован, в местността  Равнище
- нива с площ от 4,611 дка в с. Борован, в местността  Равнище
- нива с площ от 5 дка в с. Борован, в местността Равнище
- нива с площ от 16,545 дка в с. Борован, в местността Мандрище
- нива с площ от 17,940 дка в с. Борован, в местността  Черкезките делници
- нива с площ  от 3,059 дка в с. Малорад, в местността Годулски шумак
- нива с площ от 5,463 дка в с. Малорад, в местността  Годулски шумак
- нива с площ от 4,480 дка в с. Малорад, в местността Годуля
- нива с площ от 10,541 дка в с Малорад, в в местността Годулски шумак
- нива с площ от 8,004 дка в с. Борован, в местността Гложака
- нива с площ от 13,004 дка в с. Борован, в местността Дренето
- нива с площ от 4,994 дка н с. Борован в местността  Тихов лъг
- нива с площ от 15,015 дка в с. Борован в местността Дренето
- нива с площ от 10,313 дка в с. Малорад в местността  Дръмките
- нива с площ от 38,581 дка в с. Борован в местността Лозарски път
- нива с площ от 22, 830 дка в с. Малорад в местността  Ташова падина
- нива с площ от 8, 598 дка в с. Нивянин в местността Копано могила
- нива с площ от 9,490 дка в с. Борован, в местността Татарски гроб
- нива с площ от 9,587 дка в с. Борован, в местността  Совата
- нива с площ от 16,498 дка в с. Нивянин, в местносттаДавалийско
- нива с площ от 3,497 дка в с. Нивянин, в местността Могилата
- нива с площ от 2, 994 дка в с. Борован, в местността Барата
- нива с площ от 2, 976 дка в с. Борован, в местността  Барата
- нива с площ от 7, 807 дка в с. Борован, в местността Совата
- нива с площ от 20, 007 дка в с. Борован, в местността  Равнище
- нива с площ от 19,999 дка в с. Борован, в местността  Равнище
- лек автомобил марка  "Ауди", модел  " А6"
- влекач
- полуремарке
- ремарке  - 2 броя
- товарни автомобили  - 2 броя
- дружествен дял на стойност от 5  000 лв. от капитала на "Флауър Таун" ЕООД
- 340 дружествени дяла на стойност от 3  400 лв. от капитала на "Евро транс строй" ООД
- 250 дружествени дяла на стойност от 2 500 лв. от капитала на "Глобъл агроиндустри" ООД
-17 дружествени дяла на стойност от 1  700 лв. от капитала на "Глобъл пейпър индустри" ООД
- сумата от 104.45 лв.  - налична по банкова сметка
- сумата от 277,76 лв.  - налична по банкова сметка
2. Обявява за недействителни по отношение на държавата и отнема в полза на държавата следното:
   - апартамент в гр. Мездра с площ от 98,82 кв.м.
   - дружествен дял на стойност от 5  000 лв. от капитала на "Тонов" ЕООД

3. Осъжда да се заплати в полза на държавата следното:
-
сумата от 20  908,40 лв. - получена от продажбата на 2 броя автомобили, влекач и право на строеж
- сумата от 2 500 лв. - получена от продажбата на дялове в " Тонов и Петков" ООД
- сумата от 49  884,10 лв. - получена от продажбата на 2 броя апартаменти, двуетажна къща, 3 броя автомобили, 5 трактора, 3 ремаркета и комбайн
- сумата от 76  678,65 лв. - получена от продажбата на недвижими имоти и право на строеж по 9 броя нотариални актове
- сумата от 3 400 лв. - получена от продажбата на 2 товарни автомобила и 1 багер
Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото   в размер общо на 30  995,86 лв.

Решението на първа съдебна инстанция може да бъде обжалвано пред Апелативен съд  - гр. София в законоустановения срок.

Връщане към списък