Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 14.01.2009 г.


Актуално - Новини

14.01.2009 | 00:00

Съобщение - 14.01.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Стара Загора, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 058 729,70 лв., срещу Димитър Георгиев /с местен прякор Митьо - Шашмата/ от гр. Казанлък.

Предварителната проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност започна през м. ноември 2006 г., след получаване на уведомление от Районен съд - гр.Казанлък, за влязла в сила присъда по НОХД, за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, влизащо в обхвата на чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД.

Въз основа на събраните данни от предварителната проверка, съгласно изискванията на ЗОПДИППД, през м. юли 2008 г. срещу  лицето е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През месец ноември 2008 г., в Окръжен съд Пловдив и в Окръжен съд Стара Загора бяха внесени мотивирани искания за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КУИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, които бяха уважени от съдилищата и се наложиха обезпечителни мерки върху притежаваното от проверяваното лице имущество.

В резултат на извършената проверка КУИППД установи, че през проверявания период  /1995 г.  – 2007 г./ лицето е реализирало общо приходи в размер на 806,73 минимални работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 6 714,24 минимални работни заплати, т.е. явява се отрицателна разлика в размер на 5 904,51 минимални работни заплати.

Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

КУИППД, на основание чл.28, ал.1 от  ЗОПДИППД, внесе мотивирано искане в Окръжен съд - Стара Загора за отнемане в полза на държавата  на следното имущество:

- апартамент в гр. Казанлък , с площ от 70 кв.м.;
- апартамент в гр. Казанлък , с площ от 109 кв.м.;
- апартамент в гр. Стара Загора, в незавършен вид;
- сграда в гр. Казанлък, състояща се от търговски обект - бистро, с РЗП 178 кв.м. и  2 броя жилища с РЗП от по 100 кв.м.;
- имот от 2 457 кв.м. в гр. Казанлък, отреден за производствена дейност и стопанска инициатива;
- дворно място в с. Долно Сахране, общ. Павел баня, с площ от 760  кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда, навес и други подобрения;
- дворно място в с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, с площ от 1  170 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда;
- дворно място в гр. Казанлък, с площ от 395  кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда и други подобрения;
- дворно място  в гр. Пловдив, цялото с площ от 271 кв.м., ведно с първи надпартерен етаж от находяща се в имота жилищна сграда;
- нива в с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, с площ от 2 070 кв.м.;
- УПИ  - 1  477 кв.м. в с. Зимница, общ. Мъглиж, ведно с построените в имота жилищна сграда и други постройки и подобрения;
-УПИ - 585 кв.м. в гр. Казанлък, ведно с построените в имота жилищна сграда и други подобрения;
- 4 броя МПС;
- сумата от 67 589,70 лв. - от продажби на недвижим и движими имоти.

Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано от Старозагорския окръжен съд.

Връщане към списък