Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.05.2010 г.


Актуално - Новини

13.05.2010 | 00:00

Съобщение - 13.05.2010 г.

По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Алексей Петров от гр. София, с цена на иска - 3 306 879,67 лв. 

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Алексей Петров от гр. София, след уведомяване от Софийска градска прокуратура за привличането на лицето в качеството на обвиняем, за престъпление по чл.253, чл. 255 ал.3, чл.155 ал.1 и ал.3, чл.214, ал.2 вр.вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1вр. ал.2 от НК.

В резултат на извършената проверка по ЗОПДИППД, КУИППД констатира наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от Закона.

КУИППД установи, че съвкупността от придобитото от Алексей Петров и неговата съпруга имущество възлиза на 3 870,13 минимални работни заплати. В тази връзка е налице презумпцията на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на доходи.

В резултат на представените доказателства при внасяне на мотивирания иск в съда, са наложени  следните обезпечителни мерки :

възбрана върху апартамент с площ 120,18 в гр. София
възбрана върху правото на строеж за изграждане на 3 апартамента, мезонет и ½ ид.ч. от ресторант с площ 258,89 кв.м. в    гр.София
възбрана върху поземлен имот с площ от 1  015 кв.м. в гр. София
възбрана върху магазин в гр. София
възбрана върху поземлен имот с площ от 5  077 кв.м. в гр.София, район Лозенец
възбрана върху поземлен имот с площ от 3 527 кв.м. в гр.София, район Лозенец  
възбрана върху поземлен имот с площ от 3 013 кв.м. в гр.София, район Лозенец  
възбрана върху ½ ид.ч. от поземлен имот с площ от 2 733 кв.м. в гр.София, район Лозенец  
възбрана върху ½ ид.ч. от поземлен имот с площ от 519 кв.м. в гр.София, район Лозенец                
възбрана върху ½ ид.ч. от поземлен имот с площ от 849 кв.м. в гр.София, район Лозенец  
запор на лек автомобил марка и модел Мерцедес S 500 L
запор на 26 дружествените дялове от капитала на търговско дружество
▪ запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, (съгласно изискванията на ЗОПДИППД), ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък