Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 09.03.2010 г.


Актуално - Новини

09.03.2010 | 00:00

Съобщение - 09.03.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в съда иск за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Михаил Янков от гр. Стара Загора. Общата стойност на процесното имущество е 433 178 лв.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД срещу Михаил Янков бе образувано през м.април 2008 г., след направена проверка по получено уведомление от Окръжна прокуратура гр. Хасково.

Посоченото лице е с влязла в сила присъда за извършени престъпления по чл.321, ал.3, т.2, във вр. ал.2, чл.242, ал.4, предл. 1-во, във вр. ал.2, предл. 1-во, във вр. чл. 20, ал.4 от НК, които попадат в чл.3, ал.1 т.14 и т.21 от ЗОПДИППД.

Комисията констатира, че за периода 1983 г.-2008 г. Михаил Янков и неговото семейство, са реализирали общо приходи в размер на 862,28 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 3 535,36 минимални работни заплати т.е налице е отрицателна разлика от 2 541,08 минимални работни заплати.

КУИППД не установи данни за законни източници на доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество. Предмет на отнемане в исковата молба е следното:

- апартамент в гр. Свиленград, с площ от 68,56 кв.м., заедно с гараж с площ от 20 кв.м.   
- поземлен имот в гр. Любимец, с площ от 6  867 кв.м., заедно с построена в имота масивна сграда   
- дворно място в гр. Любимец, с площ от 323 кв.м.   
- нива в землището на гр. Любимец, с площ от 325 кв.м.   
- нива в землището на гр. Свиленград, с площ от 9 101 кв.м.   
- дружествени дялове от капитала на "Олимпос" ООД   
- суми налични по банкови сметки.

Делото по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Михаил Янков, ще се води в Хасковския окръжен съд.

Връщане към списък