Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 09.02.2009 г.


Актуално - Новини

09.02.2009 | 00:00

Съобщение - 09.02.2009 г.

Сливенският окръжен съд се произнесе с Решения по две граждански дела за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, заведени от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).

1. Ответник по едното дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, е лицето Симеон Симеонов от гр. Сливен, с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.242, ал.1 вр. чл.20 ал.2, и чл.55 от НК (престъпления против митническия режим), което попада в приложното поле на чл.3, ал.1 от  Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

КУИППД внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата през м. септември 2007 г.

Сливенският окръжен съд реши делото, след проведени девет съдебни заседания /първото от които - на 06.02.2008г./ и постанови да се отнеме в полза на държавата от Симеон Симеонов следното имущество:

   1. недвижим имот, представляващ ½ ид. ч. от апартамент в гр. Сливен, с площ от 117,75 кв.м.
   2. недвижим имот, представляващ ½ ид. ч. от апартамент в гр. Сливен, с площ от 64,19 кв.м.
   3. ½ ид.ч. от лек автомобил, марка "Опел"
   4. товарен автомобил, марка "Пежо"
   5. 100 дяла на обща стойност 5  000 лв. от капитала на "Славянка" ЕООД-гр. Сливен
   6. сумата от 270 000 лв. - получена от продажбата на недвижим имот.

Общата стойност на горепосоченото имущество по пазарни оценки към настоящия момент е 372  210 лв.

2. Ответникът по заведено през м. юни 2008 г. дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, е лицето Минчо Фотев от с. Жельо Войвода, общ. Сливен признат за виновен за извършено престъпление по чл.210, ал.3 от НК (измама), което е в обхвата на чл.3, ал.1 т.8 от  ЗОПДИППД.

КУИППД внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата срещу Фотев през м. януари 2008 г.

Сливенският окръжен съд проведе три съдебни заседания по заведеното дело и постанови Решение да се отнеме от Минчо Фотев, в полза на държавата, следното имущество:

   1.  парцел в стопански двор на с. Жельо Войвода, с площ от 4  792 кв.м.
   2.  парцел в стопански двор на с. Жельо Войвода, с площ от 240 кв.м.
   3.  парцел в стопански двор на с. Ичера, с площ от 2 350 кв.м.
   4.  краварник (нов), със застроена площ от 1  550 кв.м. в с. Жельо Войвода
   5.  водна кула, със застроена площ от 15 кв.м. в с. Жельо Войвода
   6.  метален цех, със застроена площ от 990 кв.м. в с. Ичера
   7.  товарен автомобил
   8.  лек автомобил, марка "Мазерати Битурбо"
   9.  50 дяла с номинална стойност -100 лв. всеки от тях,  от капитала на ЕООД  "Свипром" в размер на 5 000 лв.
   10. 1 дял с номинална стойност - 5 000лв. от капитала на ЕООД  "Агрошарк" в размер на 5 000 лв.
   11. 50 дяла с номинална стойност  - 100 лв. всеки от тях, от капитала на ЕООД  "Еврошарк" в размер на 5 000 лв.
   12. 1 дял с номинална стойност от 5 000лв. от капитала на ЕООД " Фокус" в размер на 5 000 лв.
   13. вземане в размер на 19 801,32 лв.
   14. сумата от 80  000 лв. от продажбата на недвижим имот.

Настоящите решения могат да бъдат обжалвани в законоустановения срок пред Бургаския апелативен съд.

Връщане към списък