Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Актуално - Новини

14.04.2020 | 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

/на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности/

    Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ уведомява лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 ЗПКОНПИ, за следното:

    Съобразно чл.3 т.4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г./, за времето от тази дата, до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете по Глава пета „Декларации“, раздел I „Задължение за деклариране“ и раздел III „Проверка на декларациите и имущественото състояние“ от ЗПКОНПИ, с изключение на срока по чл.38 ал.1 т.2 от този закон – за подаване на декларация за имущество и интереси „ежегодно до 15 май – за предходната календарна година“.

    Съобразно пар.11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ДВ бр. 34 от 09 април 2020 г./, в този закон се създава пар. 49а, според който През 2020 г. декларациите по чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ … се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение“.

     С решение на Народното събрание /ДВ бр.33 от 07 април 2020 г., срокът на извънредното положение е удължен до 13 май 2020 г.

     Така, срокът за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл.38 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за настоящата година не е до 15 май, а е продължен до един месец от отмяната на извънредното положение.

   С оглед въведените ограничителни мерки, КПКОНПИ призовава лицата, заемащи висши публични длъжности да подават декларации за имущество и интереси:

- по пощата, на хартиен и на електронен носител, на адрес гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6 – за Публичен регистър;

- на електронна поща на адрес publicregistry@caciaf.bg, ако деклараторът притежава електронен подпис.

Връщане към списък